nmiyushk: (Я і Україна)
[personal profile] nmiyushk
Події в країні зараз впливають на кожну родину, міняють цінності. Я перестала проводити багато часу в Інтернеті, стараюсь максимально насолоджуватись спілкуванням з дітьми, чоловіком, готувати щось смачне, проживати кожен день як останній. Ввела нову традицію: на сніданок у неділю домашня випічка, яку готую в суботу. Двічі подивилася фільм по ТВ: сто раз бачений "Вогнем і мечем" (1999, Польща) і "Робін Гуд" (2010, Великобританія, США).
Щодо ремонту: на 98% зроблені кухня, ванна і кладовка, зате виникла нова проблема - потрібно переробляти в спальні вмонтовану шафу - в ній відсиріла і посипалася штукатурка.
Вирішила вести блог рідною мовою й забити на всі рейтинги ЖЖ. Всіх, хто піде з друзів - не засуджую, тих, хто залишиться - цінуватиму ще більше, при потребі буду перекладати для Вас незрозумілі слова і фрази.

События в стране сейчас влияют на каждую семью, меняют ценности. Я перестала много времени проводить в Интернете, стараюсь максимально наслаждатся общением с детьми, мужем, готовить какие-то вкусняшки, проживать каждый день как последний. Ввела новую традицию: на завтрак в воскресенье домашняя выпечка, приготовленная в субботу. Дважды посмотрела фильм по ТВ: сто раз виденный "Огнем и мечем" (1999, Польша) и "Робин Гуд" (2010, Великобритания, США).
Относительно ремонта: на 98% сделаны кухня, ванная и кладовка, зато возникла новая проблема - нужно переделывать в спальне встроенный шкаф - в нем отсырела и посыпалась штукатурка.
Решила вести блог на родном языке - украинском и забить на все рейтинги ЖЖ. Всех, кто уйдет из друзей - не осуждаю, тех, кто останется, буду ценить еще больше, если возникнет надобность, буду переводить для Вас непонятные слова и фразы.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

nmiyushk: (Default)
nmiyushk

June 2017

S M T W T F S
    1 23
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 19th, 2017 11:50 pm
Powered by Dreamwidth Studios