nmiyushk: (Default)
[personal profile] nmiyushk
Довго хотіла подивитися фільм "Fried Green Tomatoes" і все якось не складалося. А тепер хочу ще й книгу прочитати.
Життєві історії тут цікаво переплітаються і якось так душевно, що створюється ілюзія реальності, так і чекаєш вкінці титри "В основі фільму реальна історія, яка відбулася ..."
Евелін Коуч втратила сенс життя, запустила себе, роповніла, Діти роз'їхалися, чоловік віддає перевагу телевізору, намагання внести нову іскру у стосунки провалюється. 
Але під час чергового візиту у будинок престарілих до тітки чоловіка, яка терпіти не може Евелін,  вона знайомиться з милою старенькою Нінні. Розповіді Нінні про життя двох подруг Іджі і Руф про їх кафе "Уісл стоп", де фірмовою стравою були смажені зелені помідори, поступово дає поштовх Евелін до змін. Головна героїня починає слідкувати за собою, змінює імідж та поведінку. Нінні стає для неї дуже рідною й Евелін вирішує забрати стареньку в свій дім. А пам'ять про Іджі і Руф назавжди поселяється у серці Евелін.
 


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

nmiyushk: (Default)
nmiyushk

June 2017

S M T W T F S
    1 23
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 12:13 am
Powered by Dreamwidth Studios