nmiyushk: (я)
[personal profile] nmiyushk
Інколи трапляються моменти, коли я не можу зрозуміти людську поведінку. От спілкуєшся з людиною, все чудово, а потім ні з того, ні з сього вона починає віддалятися з незрозумілих причин і я точно знаю, що не образила цю людину ні словом, ні ділом. Що з цим робити? Питатися у людини, що сталося? Чи дати на спокій і чекати, що буде далі? У Вас такі ситуації бувають?

Помітила, що люди все частіше замикаються в собі й не спішать до себе підпускати. Чому? Що так впливає: великий наплив негативної інформації, незрозумілі перспективи на майбутнє, нестабільність? Дуже мало любові й порозуміння навкруги. Чи це лише у мене виникають такі відчуття?
Так хочеться, щоби світ став добрішим.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

nmiyushk: (Default)
nmiyushk

June 2017

S M T W T F S
    1 23
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 12:18 am
Powered by Dreamwidth Studios